Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định số 5055/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 31/12/2016
Công điện số 12536 CĐ/BCT-PCTT ứng phó với cơn bão số 10 27/12/2016
Công điện số 44/CĐ-TW ứng phó với mưa, lũ do cơn bão Nock-ten 26/12/2016
Công điện số 42/CĐ-TW về cơn bão trên biển đông 25/12/2016
Công điện số 2263/CĐ-TTg chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ 15/12/2016